Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er Næstved Kommunes overtandlæge, der visiterer til omsorgstandpleje. Rent praktisk foregår det ved, at plejepersonalet udfylder en henvisningsblanket og sender den til:

Tandplejen Parkvej
Parkvej 48
4700 Næstved

I Tandplejen vurderes om den henviste opfylder kriterierne for at modtage omsorgstandplejetilbuddet. Tilmeldingen gælder for et år af gangen og fortsætter automatisk, såfremt man ikke udmelder sig af ordningen. Ønsker borgeren ikke at modtage tilbuddet kan man som hidtil få sygesikringstandplejen .

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.